Đăng tin

Sunrise City

Sơ đồ tổng thể Sunrise City

Sunrise City

Mặt bằng Sunrise City

  • South Towers
  • X1-North Towers
  • X2-North Towers
  • Central Towers
South Towers

Các căn hộ South Towers Các căn hộ X1-North Towers Các căn hộ X2-North Towers Các căn hộ Central Towers

Thiết kế căn hộ 129.41 m2
Thiết kế căn hộ 129.41 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 129m²
Thiết kế căn hộ 138.53 m2
Thiết kế căn hộ 138.53 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ 162.87 m2
Thiết kế căn hộ 162.87 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 163m²
Thiết kế căn hộ 162.37 m2
Thiết kế căn hộ 162.37 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 162m²
Thiết kế căn hộ 106.12
Thiết kế căn hộ 106.12 Giá: 23 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ 106.33 m2
Thiết kế căn hộ 106.33 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ 59.9 m2
Thiết kế căn hộ 59.9 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 57m²
Thiết kế căn hộ 94.88 m2
Thiết kế căn hộ 94.88 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 95m²
Thiết kế căn hộ 102.31
Thiết kế căn hộ 102.31 Giá: 23 triệu/m² DT: 102m²
Thiết kế căn hộ 99.5 m2
Thiết kế căn hộ 99.5 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 100m²
Thiết kế căn hộ 140.94 m2
Thiết kế căn hộ 140.94 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 141m²
Thiết kế căn hộ 127.34 m2
Thiết kế căn hộ 127.34 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 127m²
Thiết kế căn hộ 127.34 m2
Thiết kế căn hộ 127.34 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 127m²
Thiết kế căn hộ 140.94 m2
Thiết kế căn hộ 140.94 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 141m²
Thiết kế căn hộ 129.3 m2
Thiết kế căn hộ 129.3 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 129m²
Thiết kế căn hộ 138.3 m2
Thiết kế căn hộ 138.3 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 138m²
Thiết kế căn hộ 105.02 m2
Thiết kế căn hộ 105.02 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 105m²
Thiết kế căn hộ 106.33 m2
Thiết kế căn hộ 106.33 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ 77.5 m2
Thiết kế căn hộ 77.5 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ 112.18 m2
Thiết kế căn hộ 112.18 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 112m²
Thiết kế căn hộ 56.85 m2
Thiết kế căn hộ 56.85 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 57m²
Thiết kế căn hộ 124.85 m2
Thiết kế căn hộ 124.85 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 125m²
Thiết kế căn hộ 53.89 m2
Thiết kế căn hộ 53.89 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 54m²
Thiết kế căn hộ 97.10 m2
Thiết kế căn hộ 97.10 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 97m²
Thiết kế căn hộ 56.10 m2
Thiết kế căn hộ 56.10 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 56m²
Thiết kế căn hộ 56.9 m2
Thiết kế căn hộ 56.9 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 57m²
Thiết kế căn hộ 123.29 m2
Thiết kế căn hộ 123.29 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 123m²
Thiết kế căn hộ 73.23 m2
Thiết kế căn hộ 73.23 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 73m²
Thiết kế căn hộ 97.10 m2
Thiết kế căn hộ 97.10 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 97m²
Thiết kế căn hộ 65.07 m2
Thiết kế căn hộ 65.07 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 65m²
Thiết kế căn hộ 55.38 m2
Thiết kế căn hộ 55.38 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 55m²
Thiết kế căn hộ 123.29 m2
Thiết kế căn hộ 123.29 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 123m²
Thiết kế căn hộ 108.78 m2
Thiết kế căn hộ 108.78 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 109m²
Thiết kế căn hộ 95.64 m2
Thiết kế căn hộ 95.64 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 96m²
Thiết kế căn hộ 120 m2
Thiết kế căn hộ 120 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 120m²
Thiết kế căn hộ 99 m2
Thiết kế căn hộ 99 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 99m²
Thiết kế căn hộ 147 m2
Thiết kế căn hộ 147 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 147m²
Thiết kế căn hộ 76 m2
Thiết kế căn hộ 76 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 76m²
Thiết kế căn hộ 99 m2
Thiết kế căn hộ 99 m2 Giá: 23 triệu/m² DT: 99m²
Thiết kế căn hộ 129.41 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 129m² Thiết kế căn hộ 138.53 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ 162.87 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 163m² Thiết kế căn hộ 162.37 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 162m² Thiết kế căn hộ 106.12 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ 106.33 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ 59.9 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 57m² Thiết kế căn hộ 94.88 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 95m² Thiết kế căn hộ 102.31 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 102m² Thiết kế căn hộ 99.5 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 100m² Thiết kế căn hộ 140.94 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 141m² Thiết kế căn hộ 127.34 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 127m² Thiết kế căn hộ 127.34 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 127m² Thiết kế căn hộ 140.94 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 141m² Thiết kế căn hộ 129.3 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 129m² Thiết kế căn hộ 138.3 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 138m² Thiết kế căn hộ 105.02 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 105m² Thiết kế căn hộ 106.33 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ 77.5 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ 112.18 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 112m² Thiết kế căn hộ 56.85 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 57m² Thiết kế căn hộ 124.85 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 125m² Thiết kế căn hộ 53.89 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 54m² Thiết kế căn hộ 97.10 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 97m² Thiết kế căn hộ 56.10 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 56m² Thiết kế căn hộ 56.9 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 57m² Thiết kế căn hộ 123.29 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 123m² Thiết kế căn hộ 73.23 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 73m² Thiết kế căn hộ 97.10 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 97m² Thiết kế căn hộ 65.07 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 65m² Thiết kế căn hộ 55.38 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 55m² Thiết kế căn hộ 123.29 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 123m² Thiết kế căn hộ 108.78 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 109m² Thiết kế căn hộ 95.64 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 96m² Thiết kế căn hộ 120 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 120m² Thiết kế căn hộ 99 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 99m² Thiết kế căn hộ 147 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 147m² Thiết kế căn hộ 76 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 76m² Thiết kế căn hộ 99 m2 | Giá: 23 triệu/m² | DT: 99m²

Tin rao thuộc dự án Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City

Xem tin rao Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City

Tin rao thuộc dự án Bán nhà riêng, ngõ, hẻm tại Sunrise City

Xem tin rao Bán nhà riêng, ngõ, hẻm tại Sunrise City

Tin rao thuộc dự án Bán loại bất động sản khác tại Sunrise City

Xem tin rao Bán loại bất động sản khác tại Sunrise City

Tin rao thuộc dự án Cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise City

Xem tin rao Cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise City

Tin rao thuộc dự án Cho thuê văn phòng tại Sunrise City

Xem tin rao Cho thuê văn phòng tại Sunrise City

Tin rao thuộc dự án Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Sunrise City

Xem tin rao Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Sunrise City

Tin rao thuộc dự án Mua căn hộ chung cư tại Sunrise City

Xem tin rao Mua căn hộ chung cư tại Sunrise City

Dự án cùng khu vực

Jamona Heights

Jamona Heights

Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ:Đang cập nhật

Q7 Saigon Riverside

Q7 Saigon Riverside

Đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM

Giá từ:26 triệu/m²

Jamona City

Jamona City

Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ:48 triệu/m²

Xem thêm

Dự án cùng phân khúc

Q7 Saigon Riverside

Q7 Saigon Riverside

Đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM

Giá từ:26 triệu/m²

Jamona City

Jamona City

Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ:48 triệu/m²

Star Hill

Star Hill

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ:39 triệu/m²

Chung cư Hưng Phúc

Chung cư Hưng Phúc

Lô S10-2, Khu A - Đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ:31.5 triệu/m²

Hoàng Anh Thanh Bình

Hoàng Anh Thanh Bình

Đường 17, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ:26 triệu/m²

The EverRich III

The EverRich III

Đường Đào Trí, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ:38 triệu/m²

Xem thêm

Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Tìm kiếm dự án BĐS
Vui lòng đánh giá giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ tốt hơn Dự án Sunrise City (Thiết kế - Mặt bằng) | nhadatnhontrach.com, Cập nhật Tháng 01, 2021