Đăng tin

Goldmark City

Sơ đồ tổng thể Goldmark City

Goldmark City

Mặt bằng Goldmark City

  • Tòa RuBy 1
  • Tòa RuBy 2
  • Tòa RuBy 3
  • Tòa RuBy 4
  • Tòa Sapphire 1
  • Tòa Sapphire 2
  • Tòa Sapphire 3
  • Tòa Sapphire 4
Tòa RuBy 1

Các căn hộ RuBy 1 Các căn hộ tòa RuBy 2 Các căn hộ RuBy 3 Các căn hộ RuBy 4 Các căn hộ Sapphire 1 căn hộ Sapphire 2 Các căn hộ Sapphire 3 Các căn hộ Sapphire 4

Thiết kế căn hộ RuBy 01
Thiết kế căn hộ RuBy 01 Giá: 25 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ RuBy 02
Thiết kế căn hộ RuBy 02 Giá: 25 triệu/m² DT: 161m²
Thiết kế căn hộ RuBy 03
Thiết kế căn hộ RuBy 03 Giá: 25 triệu/m² DT: 135m²
Thiết kế căn hộ RuBy 04
Thiết kế căn hộ RuBy 04 Giá: 25 triệu/m² DT: 130m²
Thiết kế căn hộ RuBy 05
Thiết kế căn hộ RuBy 05 Giá: 25 triệu/m² DT: 130m²
Thiết kế căn hộ RuBy 09
Thiết kế căn hộ RuBy 09 Giá: 25 triệu/m² DT: 130m²
Thiết kế căn hộ RuBy 10
Thiết kế căn hộ RuBy 10 Giá: 25 triệu/m² DT: 130m²
Thiết kế căn hộ RuBy 06
Thiết kế căn hộ RuBy 06 Giá: 25 triệu/m² DT: 115m²
Thiết kế căn hộ RuBy 11
Thiết kế căn hộ RuBy 11 Giá: 25 triệu/m² DT: 122m²
Thiết kế căn hộ RuBy 07
Thiết kế căn hộ RuBy 07 Giá: 25 triệu/m² DT: 162m²
Thiết kế căn hộ RuBy 08
Thiết kế căn hộ RuBy 08 Giá: 25 triệu/m² DT: 114m²
Thiết kế căn hộ 74.55 m2
Thiết kế căn hộ 74.55 m2 Giá: 25 triệu/m² DT: 75m²
Thiết kế căn hộ 123.92 m2
Thiết kế căn hộ 123.92 m2 Giá: 25 triệu/m² DT: 124m²
Thiết kế căn hộ 110.57 m2
Thiết kế căn hộ 110.57 m2 Giá: 25 triệu/m² DT: 111m²
Thiết kế căn hộ 83.46 m2
Thiết kế căn hộ 83.46 m2 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ 93.24 m2
Thiết kế căn hộ 93.24 m2 Giá: 25 triệu/m² DT: 93m²
Thiết kế căn hộ 99.81 m2
Thiết kế căn hộ 99.81 m2 Giá: 25 triệu/m² DT: 100m²
Thiết kế căn hộ RuBy 02
Thiết kế căn hộ RuBy 02 Giá: 25 triệu/m² DT: 116m²
Thiết kế căn hộ RuBy 03
Thiết kế căn hộ RuBy 03 Giá: 25 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 10
Thiết kế căn hộ RuBy 10 Giá: 25 triệu/m² DT: 87m²
Thiết kế căn hộ RuBy 05
Thiết kế căn hộ RuBy 05 Giá: 25 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ RuBy 11
Thiết kế căn hộ RuBy 11 Giá: 25 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ RuBy 12
Thiết kế căn hộ RuBy 12 Giá: 25 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ RuBy 13
Thiết kế căn hộ RuBy 13 Giá: 25 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ RuBy 06
Thiết kế căn hộ RuBy 06 Giá: 25 triệu/m² DT: 94m²
Thiết kế căn hộ RuBy 07
Thiết kế căn hộ RuBy 07 Giá: 25 triệu/m² DT: 94m²
Thiết kế căn hộ RuBy 14
Thiết kế căn hộ RuBy 14 Giá: 25 triệu/m² DT: 94m²
Thiết kế căn hộ RuBy 15
Thiết kế căn hộ RuBy 15 Giá: 25 triệu/m² DT: 94m²
Thiết kế căn hộ RuBy 01
Thiết kế căn hộ RuBy 01 Giá: 25 triệu/m² DT: 68m²
Thiết kế căn hộ 09, 17
Thiết kế căn hộ 09, 17 Giá: 25 triệu/m² DT: 79m²
Thiết kế căn hộ 08, 16
Thiết kế căn hộ 08, 16 Giá: 25 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ 04
Thiết kế căn hộ 04 Giá: 25 triệu/m² DT: 79m²
Thiết kế căn hộ RuBy 01
Thiết kế căn hộ RuBy 01 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 02
Thiết kế căn hộ RuBy 02 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 05
Thiết kế căn hộ RuBy 05 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 06
Thiết kế căn hộ RuBy 06 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 11
Thiết kế căn hộ RuBy 11 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ 12
Thiết kế căn hộ 12 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 15
Thiết kế căn hộ RuBy 15 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 16
Thiết kế căn hộ RuBy 16 Giá: 32 triệu/m² DT: 104m²
Thiết kế căn hộ RuBy 03
Thiết kế căn hộ RuBy 03 Giá: 32 triệu/m² DT: 152m²
Thiết kế căn hộ RuBy 04
Thiết kế căn hộ RuBy 04 Giá: 32 triệu/m² DT: 152m²
Thiết kế căn hộ RuBy 13
Thiết kế căn hộ RuBy 13 Giá: 32 triệu/m² DT: 152m²
Thiết kế căn hộ RuBy 14
Thiết kế căn hộ RuBy 14 Giá: 32 triệu/m² DT: 152m²
Thiết kế căn hộ RuBy 07
Thiết kế căn hộ RuBy 07 Giá: 32 triệu/m² DT: 111m²
Thiết kế căn hộ RuBy 10
Thiết kế căn hộ RuBy 10 Giá: 32 triệu/m² DT: 111m²
Thiết kế căn hộ RuBy 08
Thiết kế căn hộ RuBy 08 Giá: 32 triệu/m² DT: 121m²
Thiết kế căn hộ RuBy 09
Thiết kế căn hộ RuBy 09 Giá: 32 triệu/m² DT: 121m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 01
Thiết kế căn hộ Sapphire 01 Giá: 25 triệu/m² DT: 114m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 02
Thiết kế căn hộ Sapphire 02 Giá: 25 triệu/m² DT: 169m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 03
Thiết kế căn hộ Sapphire 03 Giá: 25 triệu/m² DT: 143m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 04
Thiết kế căn hộ Sapphire 04 Giá: 25 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 09
Thiết kế căn hộ Sapphire 09 Giá: 25 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 07
Thiết kế căn hộ Sapphire 07 Giá: 25 triệu/m² DT: 162m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 08
Thiết kế căn hộ Sapphire 08 Giá: 25 triệu/m² DT: 122m²
Thiết kế căn hộ 05, 10
Thiết kế căn hộ 05, 10 Giá: 25 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ 06, 11
Thiết kế căn hộ 06, 11 Giá: 25 triệu/m² DT: 121m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 01
Thiết kế căn hộ Sapphire 01 Giá: 25 triệu/m² DT: 114m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 02
Thiết kế căn hộ Sapphire 02 Giá: 25 triệu/m² DT: 169m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 03
Thiết kế căn hộ Sapphire 03 Giá: 25 triệu/m² DT: 143m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 04
Thiết kế căn hộ Sapphire 04 Giá: 25 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 09
Thiết kế căn hộ Sapphire 09 Giá: 25 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 05
Thiết kế căn hộ Sapphire 05 Giá: 25 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 06
Thiết kế căn hộ Sapphire 06 Giá: 25 triệu/m² DT: 121m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 10
Thiết kế căn hộ Sapphire 10 Giá: 25 triệu/m² DT: 139m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 11
Thiết kế căn hộ Sapphire 11 Giá: 25 triệu/m² DT: 121m²
Thiết kế căn hộ 08
Thiết kế căn hộ 08 Giá: 25 triệu/m² DT: 122m²
Thiết kế căn hộ 07
Thiết kế căn hộ 07 Giá: 25 triệu/m² DT: 173m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 01
Thiết kế căn hộ Sapphire 01 Giá: 25 triệu/m² DT: 75m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 02
Thiết kế căn hộ Sapphire 02 Giá: 25 triệu/m² DT: 123m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 03
Thiết kế căn hộ Sapphire 03 Giá: 25 triệu/m² DT: 111m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 06
Thiết kế căn hộ Sapphire 06 Giá: 25 triệu/m² DT: 100m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 14
Thiết kế căn hộ Sapphire 14 Giá: 25 triệu/m² DT: 94m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 07
Thiết kế căn hộ Sapphire 07 Giá: 25 triệu/m² DT: 100m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 15
Thiết kế căn hộ Sapphire 15 Giá: 25 triệu/m² DT: 94m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 08
Thiết kế căn hộ Sapphire 08 Giá: 25 triệu/m² DT: 93m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 16
Thiết kế căn hộ Sapphire 16 Giá: 25 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 09
Thiết kế căn hộ Sapphire 09 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 17
Thiết kế căn hộ Sapphire 17 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 10
Thiết kế căn hộ Sapphire 10 Giá: 25 triệu/m² DT: 93m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 11
Thiết kế căn hộ Sapphire 11 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 12
Thiết kế căn hộ Sapphire 12 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ 04
Thiết kế căn hộ 04 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ 05, 13
Thiết kế căn hộ 05, 13 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 01
Thiết kế căn hộ Sapphire 01 Giá: 25 triệu/m² DT: 74m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 02
Thiết kế căn hộ Sapphire 02 Giá: 25 triệu/m² DT: 123m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 03
Thiết kế căn hộ Sapphire 03 Giá: 25 triệu/m² DT: 110m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 04
Thiết kế căn hộ Sapphire 04 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 07
Thiết kế căn hộ Sapphire 07 Giá: 25 triệu/m² DT: 100m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 15
Thiết kế căn hộ Sapphire 15 Giá: 25 triệu/m² DT: 100m²
Thiết kế căn hộ RuBy 08
Thiết kế căn hộ RuBy 08 Giá: 25 triệu/m² DT: 93m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 16
Thiết kế căn hộ Sapphire 16 Giá: 25 triệu/m² DT: 93m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 09
Thiết kế căn hộ Sapphire 09 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 17
Thiết kế căn hộ Sapphire 17 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 10
Thiết kế căn hộ Sapphire 10 Giá: 25 triệu/m² DT: 93m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 11
Thiết kế căn hộ Sapphire 11 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ Sapphire 12
Thiết kế căn hộ Sapphire 12 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ 06, 14
Thiết kế căn hộ 06, 14 Giá: 25 triệu/m² DT: 100m²
Thiết kế căn hộ 05, 13
Thiết kế căn hộ 05, 13 Giá: 25 triệu/m² DT: 83m²
Thiết kế căn hộ RuBy 01 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ RuBy 02 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 161m² Thiết kế căn hộ RuBy 03 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 135m² Thiết kế căn hộ RuBy 04 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 130m² Thiết kế căn hộ RuBy 05 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 130m² Thiết kế căn hộ RuBy 09 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 130m² Thiết kế căn hộ RuBy 10 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 130m² Thiết kế căn hộ RuBy 06 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 115m² Thiết kế căn hộ RuBy 11 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 122m² Thiết kế căn hộ RuBy 07 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 162m² Thiết kế căn hộ RuBy 08 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 114m² Thiết kế căn hộ 74.55 m2 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 75m² Thiết kế căn hộ 123.92 m2 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 124m² Thiết kế căn hộ 110.57 m2 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 111m² Thiết kế căn hộ 83.46 m2 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ 93.24 m2 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 93m² Thiết kế căn hộ 99.81 m2 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 100m² Thiết kế căn hộ RuBy 02 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 116m² Thiết kế căn hộ RuBy 03 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 10 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 87m² Thiết kế căn hộ RuBy 05 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ RuBy 11 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ RuBy 12 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ RuBy 13 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ RuBy 06 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 94m² Thiết kế căn hộ RuBy 07 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 94m² Thiết kế căn hộ RuBy 14 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 94m² Thiết kế căn hộ RuBy 15 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 94m² Thiết kế căn hộ RuBy 01 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 68m² Thiết kế căn hộ 09, 17 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 79m² Thiết kế căn hộ 08, 16 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ 04 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 79m² Thiết kế căn hộ RuBy 01 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 02 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 05 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 06 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 11 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ 12 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 15 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 16 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 104m² Thiết kế căn hộ RuBy 03 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 152m² Thiết kế căn hộ RuBy 04 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 152m² Thiết kế căn hộ RuBy 13 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 152m² Thiết kế căn hộ RuBy 14 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 152m² Thiết kế căn hộ RuBy 07 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 111m² Thiết kế căn hộ RuBy 10 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 111m² Thiết kế căn hộ RuBy 08 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 121m² Thiết kế căn hộ RuBy 09 | Giá: 32 triệu/m² | DT: 121m² Thiết kế căn hộ Sapphire 01 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 114m² Thiết kế căn hộ Sapphire 02 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 169m² Thiết kế căn hộ Sapphire 03 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 143m² Thiết kế căn hộ Sapphire 04 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ Sapphire 09 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ Sapphire 07 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 162m² Thiết kế căn hộ Sapphire 08 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 122m² Thiết kế căn hộ 05, 10 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ 06, 11 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 121m² Thiết kế căn hộ Sapphire 01 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 114m² Thiết kế căn hộ Sapphire 02 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 169m² Thiết kế căn hộ Sapphire 03 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 143m² Thiết kế căn hộ Sapphire 04 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ Sapphire 09 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ Sapphire 05 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ Sapphire 06 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 121m² Thiết kế căn hộ Sapphire 10 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 139m² Thiết kế căn hộ Sapphire 11 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 121m² Thiết kế căn hộ 08 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 122m² Thiết kế căn hộ 07 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 173m² Thiết kế căn hộ Sapphire 01 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 75m² Thiết kế căn hộ Sapphire 02 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 123m² Thiết kế căn hộ Sapphire 03 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 111m² Thiết kế căn hộ Sapphire 06 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 100m² Thiết kế căn hộ Sapphire 14 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 94m² Thiết kế căn hộ Sapphire 07 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 100m² Thiết kế căn hộ Sapphire 15 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 94m² Thiết kế căn hộ Sapphire 08 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 93m² Thiết kế căn hộ Sapphire 16 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ Sapphire 09 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 17 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 10 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 93m² Thiết kế căn hộ Sapphire 11 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 12 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ 04 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ 05, 13 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 01 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 74m² Thiết kế căn hộ Sapphire 02 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 123m² Thiết kế căn hộ Sapphire 03 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 110m² Thiết kế căn hộ Sapphire 04 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 07 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 100m² Thiết kế căn hộ Sapphire 15 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 100m² Thiết kế căn hộ RuBy 08 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 93m² Thiết kế căn hộ Sapphire 16 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 93m² Thiết kế căn hộ Sapphire 09 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 17 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 10 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 93m² Thiết kế căn hộ Sapphire 11 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ Sapphire 12 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m² Thiết kế căn hộ 06, 14 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 100m² Thiết kế căn hộ 05, 13 | Giá: 25 triệu/m² | DT: 83m²

Tin rao thuộc dự án Bán căn hộ chung cư tại Goldmark City

Xem tin rao Bán căn hộ chung cư tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Bán nhà riêng, ngõ, hẻm tại Goldmark City

Xem tin rao Bán nhà riêng, ngõ, hẻm tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Bán nhà mặt tiền, mặt phố tại Goldmark City

Xem tin rao Bán nhà mặt tiền, mặt phố tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Bán đất thổ cư tại Goldmark City

Xem tin rao Bán đất thổ cư tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Bán loại bất động sản khác tại Goldmark City

Xem tin rao Bán loại bất động sản khác tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Cho thuê căn hộ chung cư tại Goldmark City

Xem tin rao Cho thuê căn hộ chung cư tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Cho thuê nhà riêng tại Goldmark City

Xem tin rao Cho thuê nhà riêng tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Cho thuê nhà mặt phố tại Goldmark City

Xem tin rao Cho thuê nhà mặt phố tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Goldmark City

Xem tin rao Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Mua căn hộ chung cư tại Goldmark City

Xem tin rao Mua căn hộ chung cư tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Cần thuê căn hộ chung cư tại Goldmark City

Xem tin rao Cần thuê căn hộ chung cư tại Goldmark City

Tin rao thuộc dự án Bán đất tại Goldmark City

Xem tin rao Bán đất tại Goldmark City

Dự án cùng khu vực

Nhà ở cán bộ nhân viên TP. Hà Nội

Nhà ở cán bộ nhân viên TP. Hà Nội

Ô đất OCT2, OCT5 Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:Đang cập nhật

Long Giang Tower

Long Giang Tower

Lô đất NO2-T2, Khu đoàn ngoại giao Hà Nội, Xã Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:Đang cập nhật

Dự án cùng phân khúc

Mon City

Mon City

Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:29 triệu/m²

Sun Grand City Ancora Residence

Sun Grand City Ancora Residence

Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá từ:40 triệu/m²

Home City Trung Kính

Home City Trung Kính

177 Trung Kính, Tổ 51, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá từ:26.4 triệu/m²

Tràng An Complex

Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá từ:32 triệu/m²

Bright City

Bright City

Đường Quốc lộ 32, Xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Giá từ:14 triệu/m²

Dream Land Xuân La

Dream Land Xuân La

Số 107 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ:126 triệu/m²

Xem thêm

Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Tìm kiếm dự án BĐS
Vui lòng đánh giá giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ tốt hơn Dự án Goldmark City (Thiết kế - Mặt bằng) | nhadatnhontrach.com, Cập nhật Tháng 01, 2021