Đăng tin

Vinhomes Gardenia

Sơ đồ tổng thể Vinhomes Gardenia

Vinhomes Gardenia

Mặt bằng Vinhomes Gardenia

  • Tầng 4-37 tòa A1
  • Tầng 4-37 tòa A2
  • Tầng 4-39 tòa A3
  • Biệt thự-liền kề
Tầng 4-37 tòa A1

Căn hộ tòa A1 Căn hộ tòa A2 Căn hộ tòa A3

Thiết kế căn hộ 01
Thiết kế căn hộ 01 Giá: 28 triệu/m² DT: 77m²
Thiết kế căn hộ 02
Thiết kế căn hộ 02 Giá: 28 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ 03
Thiết kế căn hộ 03 Giá: 28 triệu/m² DT: 102m²
Thiết kế căn hộ 04
Thiết kế căn hộ 04 Giá: 28 triệu/m² DT: 101m²
Thiết kế căn hộ 05
Thiết kế căn hộ 05 Giá: 28 triệu/m² DT: 77m²
Thiết kế căn hộ 06
Thiết kế căn hộ 06 Giá: 28 triệu/m² DT: 122m²
Thiết kế căn hộ 07
Thiết kế căn hộ 07 Giá: 28 triệu/m² DT: 80m²
Thiết kế căn hộ 08
Thiết kế căn hộ 08 Giá: 28 triệu/m² DT: 73m²
Thiết kế căn hộ 09
Thiết kế căn hộ 09 Giá: 28 triệu/m² DT: 74m²
Thiết kế căn hộ 10
Thiết kế căn hộ 10 Giá: 28 triệu/m² DT: 81m²
Thiết kế căn hộ 11
Thiết kế căn hộ 11 Giá: 28 triệu/m² DT: 111m²
Thiết kế căn hộ 12
Thiết kế căn hộ 12 Giá: 28 triệu/m² DT: 56m²
Thiết kế căn hộ 12A
Thiết kế căn hộ 12A Giá: 28 triệu/m² DT: 75m²
Thiết kế căn hộ 12B
Thiết kế căn hộ 12B Giá: 28 triệu/m² DT: 107m²
Thiết kế căn hộ 15
Thiết kế căn hộ 15 Giá: 28 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ 16
Thiết kế căn hộ 16 Giá: 28 triệu/m² DT: 80m²
Thiết kế căn hộ 17
Thiết kế căn hộ 17 Giá: 28 triệu/m² DT: 74m²
Thiết kế căn hộ 18
Thiết kế căn hộ 18 Giá: 28 triệu/m² DT: 52m²
Thiết kế căn hộ 19
Thiết kế căn hộ 19 Giá: 28 triệu/m² DT: 52m²
Thiết kế căn hộ 01
Thiết kế căn hộ 01 Giá: 28 triệu/m² DT: 77m²
Thiết kế căn hộ 02
Thiết kế căn hộ 02 Giá: 28 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ 12B
Thiết kế căn hộ 12B Giá: 28 triệu/m² DT: 105m²
Thiết kế căn hộ 15
Thiết kế căn hộ 15 Giá: 28 triệu/m² DT: 106m²
Thiết kế căn hộ 10
Thiết kế căn hộ 10 Giá: 28 triệu/m² DT: 80m²
Thiết kế căn hộ 11
Thiết kế căn hộ 11 Giá: 28 triệu/m² DT: 101m²
Thiết kế căn hộ 03
Thiết kế căn hộ 03 Giá: 28 triệu/m² DT: 110m²
Thiết kế căn hộ 05
Thiết kế căn hộ 05 Giá: 28 triệu/m² DT: 57m²
Thiết kế căn hộ 06
Thiết kế căn hộ 06 Giá: 28 triệu/m² DT: 110m²
Thiết kế căn hộ 12
Thiết kế căn hộ 12 Giá: 28 triệu/m² DT: 80m²
Thiết kế căn hộ 16
Thiết kế căn hộ 16 Giá: 28 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ 04
Thiết kế căn hộ 04 Giá: 28 triệu/m² DT: 79m²
Thiết kế căn hộ 17
Thiết kế căn hộ 17 Giá: 28 triệu/m² DT: 52m²
Thiết kế căn hộ 18
Thiết kế căn hộ 18 Giá: 28 triệu/m² DT: 52m²
Thiết kế căn hộ 19
Thiết kế căn hộ 19 Giá: 28 triệu/m² DT: 73m²
Thiết kế căn hộ 01
Thiết kế căn hộ 01 Giá: 28 triệu/m² DT: 73m²
Thiết kế căn hộ 02
Thiết kế căn hộ 02 Giá: 28 triệu/m² DT: 56m²
Thiết kế căn hộ 03
Thiết kế căn hộ 03 Giá: 28 triệu/m² DT: 94m²
Thiết kế căn hộ 04
Thiết kế căn hộ 04 Giá: 28 triệu/m² DT: 73m²
Thiết kế căn hộ 05
Thiết kế căn hộ 05 Giá: 28 triệu/m² DT: 137m²
Thiết kế căn hộ 06
Thiết kế căn hộ 06 Giá: 28 triệu/m² DT: 112m²
Thiết kế căn hộ 07
Thiết kế căn hộ 07 Giá: 28 triệu/m² DT: 79m²
Thiết kế căn hộ 08
Thiết kế căn hộ 08 Giá: 28 triệu/m² DT: 77m²
Thiết kế căn hộ 09
Thiết kế căn hộ 09 Giá: 28 triệu/m² DT: 79m²
Thiết kế căn hộ 10
Thiết kế căn hộ 10 Giá: 28 triệu/m² DT: 75m²
Thiết kế căn hộ 11
Thiết kế căn hộ 11 Giá: 28 triệu/m² DT: 75m²
Thiết kế căn hộ 12
Thiết kế căn hộ 12 Giá: 28 triệu/m² DT: 78m²
Thiết kế căn hộ 12A
Thiết kế căn hộ 12A Giá: 28 triệu/m² DT: 77m²
Thiết kế căn hộ 12B
Thiết kế căn hộ 12B Giá: 28 triệu/m² DT: 80m²
Thiết kế căn hộ 15
Thiết kế căn hộ 15 Giá: 28 triệu/m² DT: 116m²
Thiết kế căn hộ 16
Thiết kế căn hộ 16 Giá: 28 triệu/m² DT: 52m²
Thiết kế căn hộ 17
Thiết kế căn hộ 17 Giá: 28 triệu/m² DT: 107m²
Thiết kế căn hộ 18
Thiết kế căn hộ 18 Giá: 28 triệu/m² DT: 51m²
Thiết kế căn hộ 19
Thiết kế căn hộ 19 Giá: 28 triệu/m² DT: 97m²
Thiết kế căn hộ 20
Thiết kế căn hộ 20 Giá: 28 triệu/m² DT: 55m²
Thiết kế căn hộ 21
Thiết kế căn hộ 21 Giá: 28 triệu/m² DT: 73m²
Thiết kế căn hộ 01 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 77m² Thiết kế căn hộ 02 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ 03 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 102m² Thiết kế căn hộ 04 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 101m² Thiết kế căn hộ 05 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 77m² Thiết kế căn hộ 06 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 122m² Thiết kế căn hộ 07 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 80m² Thiết kế căn hộ 08 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 73m² Thiết kế căn hộ 09 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 74m² Thiết kế căn hộ 10 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 81m² Thiết kế căn hộ 11 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 111m² Thiết kế căn hộ 12 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 56m² Thiết kế căn hộ 12A | Giá: 28 triệu/m² | DT: 75m² Thiết kế căn hộ 12B | Giá: 28 triệu/m² | DT: 107m² Thiết kế căn hộ 15 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ 16 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 80m² Thiết kế căn hộ 17 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 74m² Thiết kế căn hộ 18 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 52m² Thiết kế căn hộ 19 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 52m² Thiết kế căn hộ 01 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 77m² Thiết kế căn hộ 02 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ 12B | Giá: 28 triệu/m² | DT: 105m² Thiết kế căn hộ 15 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 106m² Thiết kế căn hộ 10 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 80m² Thiết kế căn hộ 11 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 101m² Thiết kế căn hộ 03 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 110m² Thiết kế căn hộ 05 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 57m² Thiết kế căn hộ 06 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 110m² Thiết kế căn hộ 12 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 80m² Thiết kế căn hộ 16 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ 04 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 79m² Thiết kế căn hộ 17 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 52m² Thiết kế căn hộ 18 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 52m² Thiết kế căn hộ 19 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 73m² Thiết kế căn hộ 01 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 73m² Thiết kế căn hộ 02 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 56m² Thiết kế căn hộ 03 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 94m² Thiết kế căn hộ 04 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 73m² Thiết kế căn hộ 05 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 137m² Thiết kế căn hộ 06 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 112m² Thiết kế căn hộ 07 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 79m² Thiết kế căn hộ 08 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 77m² Thiết kế căn hộ 09 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 79m² Thiết kế căn hộ 10 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 75m² Thiết kế căn hộ 11 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 75m² Thiết kế căn hộ 12 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 78m² Thiết kế căn hộ 12A | Giá: 28 triệu/m² | DT: 77m² Thiết kế căn hộ 12B | Giá: 28 triệu/m² | DT: 80m² Thiết kế căn hộ 15 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 116m² Thiết kế căn hộ 16 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 52m² Thiết kế căn hộ 17 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 107m² Thiết kế căn hộ 18 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 51m² Thiết kế căn hộ 19 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 97m² Thiết kế căn hộ 20 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 55m² Thiết kế căn hộ 21 | Giá: 28 triệu/m² | DT: 73m²

Tin rao thuộc dự án Bán căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Bán căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Bán nhà biệt thự, liền kề tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Bán nhà biệt thự, liền kề tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Bán nhà mặt tiền, mặt phố tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Bán nhà mặt tiền, mặt phố tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Bán kho, nhà xưởng tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Bán kho, nhà xưởng tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Bán loại bất động sản khác tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Bán loại bất động sản khác tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cho thuê căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cho thuê căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cho thuê nhà riêng tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cho thuê nhà riêng tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cho thuê nhà mặt phố tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cho thuê nhà mặt phố tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cho thuê loại bất động sản khác tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cho thuê loại bất động sản khác tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Mua căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Mua căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Mua nhà biệt thự, liền kề tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Mua nhà biệt thự, liền kề tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Cần thuê căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Cần thuê căn hộ chung cư tại Vinhomes Gardenia

Tin rao thuộc dự án Bán cửa hàng & ki ốt tại Vinhomes Gardenia

Xem tin rao Bán cửa hàng & ki ốt tại Vinhomes Gardenia

Dự án cùng khu vực

Khu đô thị Mỹ Đình II

Khu đô thị Mỹ Đình II

Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:Đang cập nhật

Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giá từ:37.8 triệu/m²

FLC Garden City

FLC Garden City

Đường 70, Xã Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:12 triệu/m²

Xem thêm

Dự án cùng phân khúc

Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giá từ:37.8 triệu/m²

FLC Garden City

FLC Garden City

Đường 70, Xã Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:12 triệu/m²

Xuân Phương Tasco

Xuân Phương Tasco

Xã Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:33 triệu/m²

Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Sudico

Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Sudico

Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:22.5 triệu/m²

Xuân Phương Residence

Xuân Phương Residence

Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:17 triệu/m²

Khu đô thị Trung Văn - Hancic

Khu đô thị Trung Văn - Hancic

Đường Tố Hữu, Xã Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ:21 triệu/m²

Xem thêm

Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Tìm kiếm dự án BĐS
Vui lòng đánh giá giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ tốt hơn Dự án Vinhomes Gardenia (Thiết kế - Mặt bằng) | nhadatnhontrach.com, Cập nhật Tháng 01, 2021